Адресна допомога

У рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 10.04.2019 № 194 затверджено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2018-2019 роках.

Відповідно до цього Порядку адресна грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають на території України, зареєстровані в Запорізькій області та опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". 

До складних життєвих обставин відносяться обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або  повністю  не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. 

Грошова допомога надається на підставі особистої заяви особи (або одного із членів її сім’ї), яка опинилася в складних життєвих обставинах, а особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - на підставі особистої заяви або заяви одного із батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), в якій зазначаються підстави надання грошової допомоги та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства, поданої до Запорізької обласної державної адміністрації або департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.

До заяви додаються:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця, особу без громадянства, статус біженця, особу, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;

 • копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі надання копії паспорта у формі картки);

 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки та повноваження законного представника (у разі подання заяви членом сім'ї, законним представником);

 • оригінал документа медичного закладу про стан здоров’я особи (крім осіб, яким виповнилося 80 років і більше) або копія документа про встановлення інвалідності (у разі необхідності);

 • оригінал довідки про доходи за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою.

У разі коли особа, яка звернулася за грошовою допомогою, є одержувачем пенсії через органи Пенсійного фонду України та/або соціальних виплат - через органи соціального захисту населення, використовуються дані програмного забезпечення "АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W) - автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог".

Заявник може додати інші документи, що підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах.

Заява з документами передається для обробки комунальній установі "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради (КУ «КІОЦ» ЗОР).

У разі подання документів не в повному обсязі особі, яка звернулася за грошовою допомогою, письмово повідомляється про необхідність подання повного пакета документів не пізніше 30 календарних днів з дня такого повідомлення.

Грошова допомога надається особі, яка опинилася в складних життєвих обставинах, обставинах, якщо її середньомісячний дохід за три місяці, що передували зверненню за грошовою допомогою, нижчий від двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць (крім осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю).

Для працездатних осіб, які не працювали (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними), не проходили військову службу, не навчалися за денною формою навчання в навчальних закладах протягом трьох місяців, що передували зверненню за грошовою допомогою, місячний дохід обчислюється у розмірі півтора прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб у відповідному періоді.

Грошова допомога надається один раз на рік. Її розмір визначається як різниця між двократним розміром прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць, та середньомісячним доходом за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою, але не може бути меншим ніж 20 відсотків і не більшим ніж 100 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць, та проводиться з округленням з точністю до цілого числа.

Для осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю (за наявності відповідного оригінала документа, що підтверджує перебування особи у таких обставинах), розмір грошової допомоги не може перевищувати протягом поточного року трикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць. (Якщо витрати (збитки) осіб, зазначених у цьому абзаці, в п’ять і більше разів перевищують розмір середньомісячного доходу за три місяці, що передували зверненню особи за грошовою допомогою, та підтверджені відповідними оригіналами документів, комісія одноголосним рішенням присутніх на засіданні може прийняти рішення щодо надання грошової допомоги таким особам у розмірі, що не перевищує протягом поточного року п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць).

Підставою для відмови в наданні грошової допомоги є:

 • відсутність коштів обласного бюджету для виплати грошової допомоги у відповідному бюджетному періоді;
 • перевищення середньомісячного доходу особи за три місяці, що передували її зверненню за грошовою допомогою, двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць (крім осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю);
 • неподання повного пакету документів;
 • виявлення недостовірних відомостей в документах особи.

Виплата грошової допомоги здійснюється КУ «КІОЦ» ЗОР на підставі рішення комісії шляхом перерахування коштів особі на її рахунок, відкритий у банківській установі, або поштовим переказом за місцем її реєстрації або фактичного проживання.

Завантажити бланк заяви


При виплаті адресної грошової допомоги комунальна установа «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради інформує отримувачів допомоги шляхом СМС- розсилки.

Щодо стану допомоги отримувачам, при зазначенні у заяві номера мобільного телефону, буде надіслано коротке текстове повідомлення з номеру «DOPOMOGA».

За довідковою інформацією заявники можуть звернутись за телефонами 0503666202, 0676137050, (061) 764-16-27.

З нормативними документами за видами допомоги можна ознайомитися за посиланнями:

 • Рішення Запорізької обласної ради від 15.12.2016 № 46 «Про затвердження Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради»
 • Рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 34 "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 15.12.2016 № 46 «Про затвердження Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради»"
 • Рішення Запорізької обласної ради від 09.10.2017 № 78 "Про внесення змін до Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 15.12.2016 № 46"
 • Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 10.04.2019 № 194 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2018-2019 роках»
 • Рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 9 "Про внесення змін до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 28, зі змінами та доповненнями"
 • Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 30.05.2018 № 303 "Про створення комісії з питань надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та затвердження її складу"
 • Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 17.02.2017 № 900/10/08-01-13-01-15 щодо оподаткування адресної грошової допомоги